สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2583)

     วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2583) และแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 404/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 404/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2562

       เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

      เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีดร.สุชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพร้อม ด้วยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 403/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 403/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo – China Expo 2019 ณ เวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.โยธิน   ยากองโค ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน”

           เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย   มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content