สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด

     เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ห้อง 772 (ชั้น 7) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 407/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 407/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานในพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) ณ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 406/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 406/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 405/2562 ผ่านระบบ Video Conference

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 405/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ

     เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา  โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

      เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (ห้อง 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39

      นายสุชาติ  ทีคะสุต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางสรงชล  เกิดทองคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content