สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันพฤหัสบที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว