สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมุ่งมั่น มีคุณธรรมและได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

   เมื่อวันทีี 26 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการป้องปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและนายยุทธนาเกตุตรง ปฏิบัติงานด้านความมุ่งมั่น มีคุณธรรม ในการทำงานจนได้รับการคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว