สรจ.พิษณุโลก รณาการร่วมกับสำนักงานจัดหาจังหวัด และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหาจังหวัด และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง พบว่ามีการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 7 คน (ชาย 4 คน หญิง 3 คน) ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแต่อย่างใด