สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฎิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฎิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Software Park Thailand ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอิสระพงษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว