สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัชพงษ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว