สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก และการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว