ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้องและพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Digital
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิษณุโลก 1/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก งานเลี้ยงขอบคุณ (Thank you Party) ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมมอบรางวัลสลากกาชาด งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม “โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม"พบปะเสวนายามเย็น"จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1/2562)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการทบทวนและติดตามแผนคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560-2564