ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือน เมษายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียนร้อยจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียนร้อยจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียนร้อยจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 330/2562 ผ่านระบบ Video Conference
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมลงพื้นที่ออกตรวจการเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลสำรอง ตามโครงการอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์" กับ "ประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือน เมษายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน