ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 419/2562 ผ่านระบบ Video Conference
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม "การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน"
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563-2583) และแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี “วันมหิดล” ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานคณะกรรมการ คณะทำงาน ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและพร้อมให้บริการประชาชน ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก (กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว "วิถีชุมชน คนพิษณุโลก"