ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการประชุมพัฒนารูปแบบแนวทางดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะ ในกลุ่มวัยทำงาน (แรงงานนอกระบบ)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเพื่อเพื่อรับฟังชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีการมอบนโยบายและมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และพิธีอัญเชิญเครื่องราช สักการะถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญทั่วประเทศ 10 แห่ง
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562